Postpaid

Thuaje me zë

Për vetëm 15€ në muaj, ju mund të flisni me të gjithë operatorët kombëtar për 400 minuta, 400 SMS dhe 2GB internet 3G/4G. Edhe nëse flisni më shumë se minutat e parapaguar, Z Mobile ju ofron çmime të pakrahasueshme në tregun e Kosovës.


Kushtet që duhen të plotësohen për tu bërë Postpaid Individual janë:

– Kontratë e Punës
– Depozit prej 50€ ( Nuk vlen për postpaid në emër të biznesit )
– Çarkullimi bankar 3 muajt e fundit ( Vërteton mbulimin e shpenzimeve )
– Kopja e letërnjoftimit
– Në rast se është biznes Çertifikatën e Biznesit.
– Nr e Xhillollogaris Bankare në rast se ju kërkohet.