PostpaidPako L

Pako L

Shprehu me Zë

Nëse jeni përdorues i rregullt i telefonisë, kjo pako është për ju. Me vetëm 20 EURO në muaj, ju mund të flisni me të gjithë operatorët kombëtar për 700 minuta, 700 SMS dhe 3GB internet 3G/4G. Për më tepër, nëse i shpenzoni të gjitha minutat e parapaguar, Z Mobile ju jep mundësinë të vazhdoni të bisedoni sa të dëshironi me vetëm 4 cent për minutë gjatë tarifës së rregullt dhe të ulët dhe vetëm 2 cent gjatë tarifës extra të ulët.

Kushtet që duhen të plotësohen për tu bërë Postpaid Individual janë:

– Kontratë e Punës
– Depozit prej 50€ ( Nuk vlen për postpaid në emër të biznesit )
– Çarkullimi bankar 3 muajt e fundit ( Vërteton mbulimin e shpenzimeve )
– Kopja e letërnjoftimit
– Në rast se është biznes Çertifikatën e Biznesit.
– Nr e Xhillollogaris Bankare në rast se ju kërkohet.